Sąd Rejonowy w Gryfinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Email Drukuj PDF

Sąd Rejonowy w Gryfinieul. Grunwaldzka 2
74-100 Gryfino
tel. 91 42-00-301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona jednostki nadrzędnej: Sąd Okręgowy w Szczecinie
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Gryfinie

Email Drukuj PDF

   
    Sąd Rejonowy w Gryfinie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761, z późniejszymi zmianami) informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego – według  wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
   Składniki majątku znajdują się na terenie Sądu Rejonowego w Gryfinie, przy ul. Grunwaldzkiej 2 i 8 oraz w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.

Zmieniony: wtorek, 05 lipca 2016 13:00 Więcej…
 

dot. : przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w SR w Gryfinie

Email Drukuj PDF
Niniejszym uprzejmie  informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na wykonanie usługi „Przeprowadzenie okresowego audytu w obszarze bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do istniejącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Sądzie Rejonowym w Gryfinie”  - jako wykonawcę niniejszej usługi wybrano firmę:
 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
71-332 Szczecin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
 
która przedstawiła najkorzystniejsza ofertę.
 
Jednocześnie wyłoniona w konkursie ofert firma winna w terminie do 7 dni zawrzeć z Sądem Rejonowym w Gryfinie stosowną umowę na wykonanie prac, zgodnie z zaproszeniem i złożoną ofertą.
 
 
 
 
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Gryfinie
Janusz Rumiński
 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Email Drukuj PDF

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plik do pobrania.

Zmieniony: piątek, 24 czerwca 2016 10:57
 

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu, PESEL 57091218816

Email Drukuj PDF

Sad Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 17/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu, PESEL 57091218816, zmarłym w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Toruniu, bez stałego miejsca ostatniego zamieszkania. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Zmieniony: środa, 16 marca 2016 14:50
 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie o utworzeniu Oddziału Administracyjnego

Email Drukuj PDF

Gryfino, dnia 10 września 2015r.

                            
ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 10 września 2015r

Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie Monika Gniazdowska na podstawie § 27 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.poz.925)

z a r z ą d z a:

I.zniesienie z dniem 10 września 2015r Oddziału Administracyjno-Finansowego Sądu Rejonowego w Gryfinie
II.utworzenie z dniem 10 września 2015r Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

PREZES
Sądu Rejonowego w Gryfinie
Monika Gniazdowska

Zmieniony: piątek, 11 września 2015 10:12
 

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego

Email Drukuj PDF

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego.

Regulamin Internetowego Portalu Informacyjnego.

Zmieniony: czwartek, 15 października 2015 08:36
 


strona 1 z 3